Loading...

آخرین دسته بندی سرورهای HPEخانواده Proliant

آخرین دسته بندی سرورهای  HPEخانواده Proliant
سرورهای خانواده Proliant شرکت HPE بر مبنای استاندارد معماری های x86 می باشند و به پنج لاین مختلف تقسیم می شوند

سرورهای DL: سرورهای rack-mounted مناسب برای قرار دهی در Rack
سرورهای ML: سرور های Tower و rack-mounted جهت نصب حداکثر تعداد Expansion Card ها
سرورهای BL: سرورهای Blade مربوط به دسته بندی BladeSytem
سرورهای Compute module :SY های مربوط به راهکار Synergy
سرورهای Compute module :XL های مربوط به راهکار Appollo 2000 HPC

همچنین سرورهای خانواده Proliant با توجه به نوع پیکربندی پردارنده به سری های مختلفی تقسیم بندی می شوند:
سری 10، 300 و 400 شامل یک و دو Socket برای پردازنده می باشند.
سری 500 و 600 دارای چهار Socket برای پردارنده می باشند.


مدل هایی که در آخر آنها عدد 0 است مانند DL380 از پردازنده های Intel® Xeon® بهره می برند و آنهایی که در آخر مدل خود عدد 5 دارند مانند DL385 از از پردازنده های AMD Opteron پشتیبانی می کنند.