Loading...

Worm چیست ؟

Worm چیست ؟
Worm یا کرم نوعی از بدافزار با قابلیت تکثیر مستقل است که از طریق Email، شبکه های کامپیوتری، سرویس های چت ، جوامع مجازی، دستگاه های قابل حمل و دیگر راه های ارتباطی خود را تکثیر می کنند.

درباره Worm بیشتر بدانیم

Worm یا کرم نوعی از بدافزار با قابلیت تکثیر مستقل است که از طریق Email، شبکه های کامپیوتری، سرویس های چت ، جوامع مجازی، دستگاه های قابل حمل و دیگر راه های ارتباطی خود را تکثیر می کنند.
برخلاف ویروس، Worm ها خود را به نرم افزارهای دیگر متصل نمی کنند هرچند برخی از ویروس ها برای گسترش و تکثیر از روش های Worm گونه استفاده می کنند.