Loading...

Virus چیست ؟

Virus چیست ؟
ویروس بدافزاری است که کد نرم افزارهای دیگر را تغییر می دهد و یک نسخه از خود را در آن کپی می کند.

درباره Virus بیشتر بدانیم

ویروس بدافزاری است که کد نرم افزارهای دیگر را تغییر می دهد و یک نسخه از خود را در آن کپی می کند. به عبارت دیگر ویروس ها نیاز به اتصال به یک میزبان را دارند که این کار را یا با تغییر فایل میزبان و یا با قراردادن خود در ترتیب اجرای نرم افزار انجام می دهند. در اینصورت ویروس نه تنها مطمئن می شود که با هر بار باز شدن ویروس اجرا می شود بلکه با هربار کپی شدن و انتقال فایل میزبان به سیستم دیگر گسترش پیدا می کنند.
نام ویروس با توجه به شباهت رفتار آن به ویروس های بیولوژیکی انتخاب شده است.
ویروس
 ها انواع مختلفی دارند که با توجه به نوع فایلی که آلوده می کنند و چگونی اینکار دسته بندی می شوند.