Loading...

Trojan horse (اسب تروجان)

Trojan horse (اسب تروجان)
Trojan یا Trojan Horse اصطلاح عمومی است برایبدافزارهایی که...
Trojan یا Trojan Horse اصطلاح عمومی است برایبدافزارهایی که برای اهداف بدخواهانه ای مانند از بین بردن و یا دزدیدن اطلاعات اسفاده می شوند. تفاوت اصلی آن با Worm و ویروس این است که Trojan برای توانایی تکثیر و آلوده سازی مستقل ندارند و برای ورود به کامپیوتر قربانی نیاز به راه های دیگری دارند. برای مثال با دانلود از اینترنت توسط کاربر با استفاده از Social Engineering و یا دانلود توسط بدافزارهای دیگر (مانند Wormها، ویروس‌ها، Trojan-Downloaderها و غیره).
آن اصلی آن که از داستان فتح شهر Troy که توسط سربازانی که داخل اسب چوبی مخفی شده بودند و داخل شهر شدند گرفته شده است، گویای نوع عملکرد آن برمبنای استفاده ازSocial-Engineering برای رسیدن به هدفش است.
Trojanها در حال حاضر شایع ترین نوع بدافزار هستند که برای باز کردن در پشتی (Backdoor)، خارج کردن اطلاعات کاربر، دانلود بدافزارهای دیگر و موارد سوء دیپر استفاده می شوند.