Loading...

Social engineering

Social engineering
اصطلاح Social Engineering یا مهندسی اجتماعی ، تکنیک هایی هستند که...
اصطلاح Social Engineering یا مهندسی اجتماعی ، تکنیک هایی هستند که برای ایجاد تغییر در رفتار و یا رسیدن به مقصود دیگری از طریق روانشناسی یک گروه یا فرد استفاده می شوند. از آنجایی که استفاده آن اغلب در بخش های امنیتی است، معمولا شامل فریب، شیادی و نیت سوء  می شود. مهندسی اجتماعی روشی برای کسب اطلاعات شخصی می باشد. تکنیک های مختلفی برای آن وجود دارد. معمولا استفاده از تلفن یا اینترنت و استفاده از ساده لوحی و تغییر شکل به شکل قابل اعتماد کاربران را گول میزنند تا اطلاعات شخصی آنها را گرفته یا بدافزاری را اجرا کنند.