Loading...

Command and Control server

Command and Control server
سرور فرماندهی و کنترل یا به اختصار C$C Server ، کامپیوتری است که...
سرور فرماندهی و کنترل یا به اختصار C$C Server، کامپیوتری است که برای هماهنگی کامپیوترهای آلوده به Bot ، Rootkit ،Worm یا دیگر انواع نرم افزارهای مخرب (Malware) که به کامپیوتر دیگری برای بروزرسانی و دریافت دستورالعمل احتیاج دارند.
سرور C&C ممکن است به سیستم های آلوده می گوید چه نوع اطلاعاتی برای سرقت مناسب هستند یا اطلاعات مورد نیاز برای حمله دست جمعی را برای آنها بفرستند و یا از طریق آنها نرم افزارهای مخرب جدید (Malware) بر روی سیستم قربانی نصب کند.
همچنین ممکن است سرور C&C به عنوان نقطه تخلیه اطلاعات دزدیده شده بکارگرفته شود.
سرورهای C&C سیستم عامل مشترکی با سیستم قربانیان ندارد. معمولا C&C سرورها وب سرورهایی هستند که خود مورد حمله قرار گرفته اند یا با کارت های اعتباری دزدیده شده خریداری شده اند.