Loading...

Bootkit

Bootkit
یک نوع از rootkit است که MBR یا VBR را مورد هدف قرار میدهد...
یک نوع از rootkit است که MBR یا VBR را مورد هدف قرار میدهد تا از باز شدن بدافزار خود باهربار روشن شدن کامپیوتر مطمئن باشد. Bootkit های مدرن با استفاده از این قابلیت حتی قبل از بالا آمدن سیستم عامل اجرا شوند و مکانیزم های امنیتی سیستم عامل را دور بزنند.